POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILEINFO

Nasza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 20.02.2024.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania i ujawniania informacji podczas korzystania z aplikacji oraz jej usług.

Aplikacja MobileInfo wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu świadczenia i doskonalenia usług. Korzystając z aplikacji, ”użytkownik” zgadza się ba zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności jest ważna od momentu jej opublikowania. Zaznaczamy, że konieczne będą jej okresowe aktualizacje w celu dostosowania do ewentualnych zmian w praktykach ochrony prywatności i zmian w obowiązujących przepisach prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia niniejszej wersji, nową wersją w dowolnym momencie, co oznacza, iż dalsze korzystanie z usług będzie równoznaczne ze zgodą na zaktualizowaną Polityki Prywatności.

1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

Aplikacja MobileInfo przetwarza dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które są wykorzystywane w ramach świadczenia usług przez Polsystem SI sp. z o.o., s. k.a. na podstawie umów zawartych z klientami.

W treści niniejszej polityki ”użytkownik” oznacza osobę, która zainstalowała aplikację mobilną a urządzeniu mobilnym , w tym naszych klientów lub osoby uprawnione przez naszych klientów.

”Aplikacja” oznacza program MobileInfo udostępniony przez Firmę i pobrany na urządzenie mobile.

”Firma” określana jako ”Firma”, ”My”, ”Nasz”, ”Nasze” oznacza Polsystem Systemy Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Akcyjna z siedzibą na ulicy Francuska 92, 54-405 Wrocław.

Urządzenie mobilne oznacza urządzenie na które może zostać pobrana aplikacja świadcząca usługi.

”Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące osoby wykorzystującej Nasze usługi.

”Dane użytkowe” odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych zarówno przez korzystanie z aplikacji, jak i przez samą infrastrukturę usługi.

2. DANE OSOBOWE

Firma respektuje prywatność swoich klientów i stosuje ścisłe zasady dotyczące wykorzystywania danych oraz ich udostępniania. Aplikacja MobileInfo korzysta z informacji oraz wykorzystuje elementy urządzenia mobilnego zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Dodatkowo wszelkie wykorzystanie danych jest zgodne z umową zawartą pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, zapewniając pełne przestrzeganie przepisów. Jesteśmy zobowiązani do ochrony poufności danych klientów, wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

Aplikacja MobileInfo wykorzystuje i korzysta z poniższych usług i elementów danego urządzenia mobilnego:

 • Aparat: Aplikacja korzysta z aparatu w celu zeskanowania kodu QR, który służy do aktywacji aplikacji.
 • Lokalizacja: Wykorzystujemy dane lokalizacyjne w celu weryfikacji pracownika i sprawdzenia zgodności miejsca rejestracji.
 • Device ID: Gromadzimy identyfikator urządzenia (Device ID) w celu jednoznacznej identyfikacji urządzenia, na którym aplikacja jest używana.
 • Numer Ewidencyjny Pracownika: W celu jego weryfikacji.
 • Imię, Nazwisko, Email, Numer Telefonu: Dane przypisane do numeru ewidencyjnego użytkownika, zbierane w celach administracyjnych i komunikacyjnych.
 • Aktualizacja 1.4 – API Cocoa Touch (LSSupportsOpeningDocumentsInPlace i UIFileSharingEnabled): Powiązane z pobieraniem plików dla kart pracy.

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ochronić powyższe informacje przed nieuprawnionym dostępem, utratą, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane gromadzone służą jedynie do celów identyfikacji mobilnej użytkowników.

3. DOSKONALENIE APLIKACJI

Korzystanie z aplikacji jest zgodne z akceptacją wykorzystywania technologii analitycznych danego systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia błędów w pracy aplikacji, może ona generować raporty błędów. Raporty te mogą zawierać informacje jak model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, czas, data oraz inne istotne do dalszej analizy szczegóły. Gromadzenie tych danych ma na celu ciągły rozwój i udoskonalenie aplikacji. Zapewniamy, że dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach analizy i usprawnienia działania aplikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Informacje o użytkowniku w tym dane osobowe są przesyłane wykorzystując metody szyfrowane. Dodatkowo by zapewnić bezpieczny transfer danych wdrażamy środki techniczne mające na celu minimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa, jak ograniczanie dostępu do danych tylko do uprawnionych pracowników.

Należy jednak pamiętać, że zagrożenia wynikające z cyberbezpieczeństwem są nieuniknione. W związku z tym, kontynuując korzystanie z naszej aplikacji, użytkownik akceptuje istniejące ryzyko i rozumie, że firma podejmie wszelkie środki w celu zapewnienia ochrony danych.

5. KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu:

Adres:
Polsystem SI sp. z o.o., s.k.a.
Ul. Francuska 92, 54-405 Wrocław
Polsystem
Kontakt Bezpośredni:
Szef Działu Rozwoju Technologii
Marcin Szwemin
marcin.szwemin@polsystem.pl

PRIVACY POLICY MOBILEINFO APPLICATION

Our Privacy Policy was last updated on 20.02.2024.

This Privacy Policy describes our policies and procedures regarding collection and disclosure of information while using the application and its services.

Application MobileInfo uses Your personal data in order to provide and improve the services. To use the application , “user” agrees on collection and usage of information in accordance with this Privacy Policy.

Privacy Policy is valid from the moment of its publication. We state the periodic updates of this policy will be necessary in order to adapt it to any changes in privacy practices and changes in applicable legal regulations. We reserve the right to replace this version with a new version at any time, which means that continued use of our services will be equal as consent to the updated Privacy Policy.

1. GENERAL INFORMATION AND DEFINITIONS

MobileInfo application processes personal data and information about “user” activity, which is used to provide services by Polsystem SI Sp. Z o.o., s.k.a based on the agreements concluded with clients.

In the context of this policy, “user” refers to a person who has installed the mobile application on a mobile device, including our clients or persons authorized by our clients.

“Application” refers to the MobileInfo program provided by the Company and downloaded to a mobile device.

“The Company” referred to as “Company”, “We”, “Our”, “Ours” refers to Polystem Systemy Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Akcyjna with its registers offie at Francuska 92 Street, 54-405 Wrocław.

Mobile ”device” refers to a device o which the application MobileInfo can be installed.

“Personal Data” means any information relating to a person using Our services.

“User Data” refers to data collected automatically, generated both by using the application and by the service infrastructure itself.

2. PERSONAL DATA

The company respects the privacy of its clients and adheres to strict principles regarding the use and sharing of data. MobileInfo application uses information and utilizes the device elements in accordance with our Privacy Policy. Additionally, all data usage is in compliance with the agreement between the employee and the employer, ensuring full adherence to law regulations. We are committed to protecting the confidentiality of client data. All of the data is used solely foe the purposes described in this document.

MobileInfo application utilizes and relies on the following services and elements of the mobile device:

 • Camera: Application uses the camera to scan a QR code for the activation purposes.
 • Location: We utilize location data to verify the employee’s location and ensure compliance with the supposable registration place.
 • Device ID: We collect the device’s unique identifier (Device ID) for the purpose of device identification when using the application.
 • Employee Registration Number: Used for the employee verification purposes.
 • First Name, Last Name, Email, Phone Number: Data associated with the user’s registration number, collected for administrative and communication purposes.
 • Update 1.4 – API Cocoa Touch (LSSupportsOpeningDocumentsInPlace and UIFileSharingEnabled): Associated with downloading files for worksheets)

We take appropriate security steps to protect the above information from unauthorized access, loss, misuse or disclosure. The collected data is used solely for the purpose of mobile user identification.

3. APPLICATION IMPROVEMENT

The use of the application is subject to acceptance of the utilization of analytical technologies within the operating system. When application errors occurs, it may generate errors reports. These reports may contain information such as device model, operating system version, time, data, and other relevant details for further analysis and diagnosis. The collection of this data is aimed at continuous development and improvement of the application. We assure that the data is used only for analysis and enhancing the functionality of the application, in accordance with applicable privacy regulations.

4. DATA SECURITY

User information, including personal data, is transmitted using encrypted methods. Additionally, to ensure secure data transfer, we implement technical measures to minimize the risk of security breaches, such as limiting access to data only to authorized employees.

However, it is important to note that cyber security threats are inevitable. Therefore, by continuing to use of our application, the user accepts the inherent risks and understands that the company will take all necessary measures to ensure data protection.

5. CONTACT INFORMATION

If there are any questions regarding the Privacy Policy, please feel free to contact us:

Address:
Polsystem SI sp. z o.o., s.k.a.
Ul. Francuska 92, 54-405 Wrocław
Polsystem
Direct Contact:
Head of Technology Development Department
Marcin Szwemin
marcin.szwemin@polsystem.pl
Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891